»

پروژه ها

پروژه های اجرا شده در سال 1389

– چربیگیر رستوران – تهران – 22 دستگاه
– چربیگیر هتل – تهران –  3 دستگاه
– چربیگیر رستوران – تهران – 2 دستگاه
– چربیگیر رستوران – زنجان 7 دستگاه
– چربیگیر رستوران – شیراز 8 دستگاه
– چربیگیر رستوران – تبریز
– 20 دستگاه
– چربیگیر رستوران و کافی شاپ – بوشهر
– چربیگیر آشپزخانه – غذای آماده – بوشهر

 

پروژه های اجرا شده در سال 1390

– چربیگیر آشپزخانه – اربیل- 2 دستگاه
– چربیگیر رستوران- زنجان – 2 دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – تهران- 20 دستگاه
– چربیگیر رستوران- شیراز- 2 دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – سیستان- 1 دستگاه
– چربیگیر رستوران- همدان- 2 دستگاه
– چربیگیر رستوران- بندرغباس- 8 دستگاه
– چربیگیر رستوران- آذربایجان غربی- 3 دستگاه

پروژه های اجرا شده در سال 1391

– چربیگیر آشپزخانه – شیراز- 4 دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – ارومیه- 1 دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – تبریز- 1 دستگاه
– چربیگیر آشپزخانه – تهران- 27 دستگاه
– چربیگیر کافی شاپ – مشهد- 3 دستگاه
– چربیگیر کافی شاپ- قم- 3 دستگاه
– چربیگیر رستوران- کرج- 5 دستگاه
– چربیگیر رستوران- اصفهان- 9 دستگاه

پروژه های اجرا شده در سال 1392

– چربیگیر رستوران- اصفهان- 8 دستگاه
– چربیگیر رستوران- شیراز- 7 دستگاه
– چربیگیر رستوران- ایلام- 3 دستگاه
– چربیگیر رستوران- آذربایجان شرقی- 2 دستگاه
– چربیگیر رستوران- تهران- 12 دستگاه
– چربیگیر غذای آماده- تهران- 10 دستگاه
– چربیگیر کافی شاپ- تهران- 6 دستگاه

پروژه های اجرا شده در سال 1393

– چربیگیر رستوران- تهران- 3 دستگاه
– چربیگیر رستوران- اصفهان- 11 دستگاه
– چربیگیر رستوران- شیراز- 15 دستگاه
– چربیگیر رستوران- ارومیه- 7 دستگاه
– چربیگیر رستوران- نیشابور- 7 دستگاه